İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası

İş Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası

Çivi Dizayn Mimarlık, yüksek marka itibarını geleceğe taşımak adına uluslararası standartlarda iş güvenliği, çevre ve kalite uygulamalarını hayata geçirmektedir.


Tüm faaliyetlerini gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda şekillendiren Çivi Dizayn Mimarlık, çalışanlarının ve iş birliği içinde bulunduğu paydaşlarının çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olarak hareket etmesine özel önem vermektedir. Bunun yanı sıra Çivi Dizayn, iş gücü verimliliğini sürdürülebilir kılmak için tüm iş birimlerinde uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü tesis etmiştir. Çivi Dizayn Mimarlık, kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında kalkınmanın sürdürülebilirliğini en yaşamsal konulardan biri olarak görmekte, uzun soluklu, kalıcı bir büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak toplumların ve çevrenin korunup geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Etkin Doğal Kaynak Kullanım Stratejileri

Çivi Dizayn Mimarlık, inşaat sektöründe, insan ve çevre unsurları konusunda günümüzün büyüteç altındaki sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu bilinçle hareket eden Çivi Dizayn, ekonomik ve toplumsal alanda kurumsal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tüm faaliyetlerinde öncelikle iş güvenliği, çevre ve kalite politikalarını gözetmektedir. Çivi Dizayn, operasyonlarını yönetirken doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermektedir. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konularında da riskleri en aza indirgemek üzere uygulamalar geliştirmekte ve bu uygulamalara tüm çalışanların aktif katılımını sağlamaktadır.

Her Alanda Sürekli Gelişim Hedefi

İnsanla uyumlu ve kaliteli ürünleriyle öncü bir dünya markası olmak ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak hedefiyle yola çıkan Çivi Dizayn, gerçekleştirdiği tüm atılımlarda değişimi ölçümleyerek ve elde ettiği sonuçlarla başarı grafiğinde sürekli iyileşme sağlayarak hedeflerine ulaşmaktadır.

 

Çivi Dizayn Mimarlık’ın bu doğrultuda benimsediği sürekli gelişim ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 

 • Ürün ve hizmet kalitesinde sürekli gelişme,
 • Ürünlerin zamanında teslimatı,
 • Sürekli müşteri memnuniyeti,
 • İnsana ve çevreye saygı,
 • Kişisel gelişim ve çalışanların başarı düzeyinin artırılması,
 • İlgili standartlar ve mevzuat çerçevesinde bilgi sistemlerinin güvenliği.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çivi Dizayn, faaliyette bulunduğu sektörde en iyi işi yaparak şirketini dünya markası haline getirme vizyonu ile tüm paydaşlarına güvenli bir çalışma ortamı hazırlamayı hedeflemiştir.

 

Çivi Dizayn bu çerçevede aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 

 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatının yanı sıra üyesi olduğu kuruluşların öngördüğü standartlara uymak,
 • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikelere karşı önceden önlemleri almak, olası bir tehlikeye karşı hazırlıklı olmak,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vererek bilinçlendirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin performansını ölçmek ve performansı geliştirmek adına çalışmalar yaparak “Sıfır iş kazası -Sıfır İş Göremezlik – Sıfır İş Gücü Kaybı ” hedefine ulaşmak.

Çivi Dizayn bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte yöneterek, iş sağlığı ve güvenliği açısından öncü bir kuruluş olmak için çalışmalarını sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Risk ve Tehlikeleri Önlemeye Yönelik Risk Analizi Çalışması

Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Çivi Dizayn’ın tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır.

 

Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

 

Çivi Dizayn bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir.

 

Bu alanda düzenlenen bir diğer eğitim programı ise uzmanlık gerektiren ilk yardım gibi konularda ilgili personele verilen eğitimlerdir. Bunun yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin öngördüğü biçimde sertifikalı personel istihdam edilmektedir.

 

Tehlikeli işler kapsamında olan bölümlerde her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlara görev niteliğine göre iş elbisesi ve diğer kişisel koruyucu donanımlar temin edilmektedir.

 

Çivi Dizayn bünyesinde gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmeye odaklanmaktadır.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çivi Dizayn “İnsana ve çevreye saygı” ilkesi doğrultusunda çalışmalarının çevreye ait sonuçlarını analiz ederek, olumsuz etkileri en aza indirmeyi ve öncü olma hedefiyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda çevreyi korumak adına sürdürülebilir bir gelişimi amaçlamaktadır.

 

Çivi Dizayn bu çerçevede;

 

 • Kuruluşundan bugüne kadar çevreyi korumayı ve doğal kaynakların sürekliliğini sağlayabilmek için çevresel performansı daima geliştirmeyi,
  Faaliyet gösterdiği alanlarda ilgili mevzuata uymayı,
 • Faaliyetlerin sonunda olası olumsuz çevresel etkileri olabilecek en kısa sürede asgari seviyeye indirmeyi,
 • Düşük karbon ekonomisine katma değer sağlayabilmek amacıyla ulaşımları toplu biçimde gerçekleştirmeyi ve kullanılan taşıtların hava gazı emisyonlarının azaltılması yönünde çalışmalarda bulunmayı,
 • Çivi Dizayn bünyesinde bulunan çalışanları periyodik eğitimlerle bilinçlendirerek çevreye duyarlı bir bütün oluşturmayı taahhüt etmektedir.

Çivi Dizayn gelecek nesillere özenle korunmuş bir çevre bırakmayı bir sorumluluk olarak kabul etmekte ve faaliyetlerini bu sorumluluğun bilinciyle sürdüreceğini garanti etmektedir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardında Faaliyet Çizgisi

Çivi Dizayn’ın tüm çalışanlarına benimsetmiş olduğu bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulandığının en büyük kanıtı ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarının yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına sahip olmasıdır.

 

Çivi Dizayn, ulusal mevzuata uymanın da ötesine geçerek uluslararası kapsamdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir.

 

Çivi Dizayn Mimarlık’ta gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Verimlilik Odaklı Geri Dönüşüm Uygulamaları

Yasalar ve yönetmeliklerin şart koştuğu ve gerekli görülen emisyon, gürültü, atıksu deşarj, aydınlatma, topraklama gibi konularda tüm çevre ölçüm ve analiz süreçleri şirketler bünyesinde uygulanmakta ve gerekli izinler alınmaktadır. Atıklar, tehlikeli atık ve geri dönüşebilen atık olarak ayrıştırılarak akredite olmuş ve lisanslı kuruluşlara teslim edilmektedir. Doğal kaynak ve enerji tasarrufuna yönelik altyapı, tüm hizmet binalarında kurulmuştur ve binalarda bulunan tüm teçhizat ve altyapının yasal periyodik bakım ve kontrolleri yapılmaktadır.

 

KALİTE POLİTİKASI

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Çivi Dizayn; bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yetisinden ödün vermeden sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemiştir.

 

Kalite yönetim sistemlerinde hem finansal hem de operasyonel olarak sürekli gelişim desteklenerek, Çivi Dizayn Mimarlık tedarikçi ve müşterilerin de bu sürece katılmaları teşvik etmektedir.

 

Çivi Dizayn, bu çerçevede paydaşlarının memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir:

 

 • Ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygunluk,
 • Etkin kaynak kullanımı,
 • İnsan ve çevre sağlığına duyarlılık,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyma ve etkinliğini sürekli iyileştirme.

Bu ilkeler doğrultusunda, hizmetlerini sözleşme gerekleri ve şirket kuralları çerçevesinde sunan Çivi Dizayn Mimarlık, kazanmış olduğu deneyimleri tüm müşterileri ve paydaşları ile paylaşmayı taahhüt etmektedir.